Download our General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden downloaden

14 november 2021

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kranghand: Nadesda Kranghand h.o.d.n. Kranghand Design, gevestigd aan Rijndijk 104, 2331 AJ Leiden te Leiden KvK-nummer 75400642;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf en aan Kranghand opdracht heeft verstrekt, een offerte/aanbieding van Kranghand heeft aanvaardt en/of een overeenkomst met Kranghand heeft gesloten;
 3. Opdracht: de te verrichte prestatie (werkzaamheden) door Kranghand, uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever, die tot stand komt na de aanvaarding van een offerte/aanbieding van Kranghand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten met Kranghand, alsmede op alle prestaties verricht door Kranghand of de door Kranghand ingeschakelde derden
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Kranghand en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Kranghand en Opdrachtgever zullen in dat geval met elkaar in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze algemene voorwaarden in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Kranghand uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan worden deze uitgelegd naar de “geest” van deze bepaling en/of deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Kranghand een of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing verklaart of de naleving/uitvoering daarvan niet verlangt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kranghand zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening van het aanbod, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven.
 2. De prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen van Kranghand zijn exclusief BTW, transportkosten, reiskosten, kosten voor vergunningsaanvragen en andere kosten die niet rechtstreeks met de offerte of aanbieding zijn verbonden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen tussen Kranghand en Opdrachtgever.
 3. Indien de prijzen en levertermijnen genoemd in de offertes en aanbiedingen van Kranghand afhankelijk zijn van aangeleverde informatie van Opdrachtgever of derden, dan wel afhankelijk zijn van prestaties te verrichten door Opdrachtgever of derden, dan heeft Kranghand het recht om de prijzen en levertermijnen, naar maatstaven der redelijkheid en billijkheid, aan te passen indien de aangeleverde informatie onjuist is of de te verrichten prestaties door Opdrachtgever of derden vertraging oplopen.
 4. Indien gewijzigde omstandigheden een gedeelte van de opdracht niet langer voor uitvoering mogelijk maken, zal Kranghand het overige gedeelte van de offerte/aanbieding uitvoeren voor een offerte-conforme prijs. Kranghand kan niet aan enig onderdeel van de offerte of aanbieding worden gehouden indien de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of fout bevat.
 5. Offertes en aanbiedingen of onderdelen daarvan kunnen niet worden gebruikt voor toekomstige opdrachten of deelopdrachten.
 6. Een offerte of aanbieding van Kranghand wordt enkel aanvaardt door schriftelijke (daaronder begrepen elektronische) bevestiging door Opdrachtgever, of indien Kranghand een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt. Kranghand behoudt zich het recht voor om het bestaan van de overeenkomst met andere middelen aan te tonen.
 7. Een offerte of aanbieding wordt in zijn geheel aanvaard. Het aanvaarden van een offerte of aanbieding met een (gedeeltelijke) tegenvoorstel of wijziging ervan, door de Opdrachtgever is niet mogelijk.

Artikel 4. Uitvoering

 1. Middels aanname van een opdracht neemt Kranghand een inspanningsverbintenis op zich.
 2. Eventueel genoemde levertermijnen zijn streeftermijnen en indicatief van aard. Mocht een levertermijn worden overschreden, dan zullen Kranghand en Opdrachtgever een nieuwe levertermijn overeenkomen.
 3. Kranghand heeft het recht om, de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de werkzaamheden door derden te laten verrichten, exclusief voor eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze derde. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. Indien de omstandigheden gedurende de uitvoering van de opdracht wijzigen heeft Kranghand het recht om de initiële prijs en/of termijn van de offerte of aanbieding, naar redelijkheid te wijzigen, in overleg met de Opdrachtgever.
 5. Kranghand streeft ernaar om de verstrekte voorbeelden, modellen, afmetingen, berekeningen en andere omschrijvingen uit promotiemateriaal zo nauwkeurig mogelijk te maken, deze materialen dienen echter enkel ter voorbeeld, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 6. Eventueel meerwerk dat niet inbegrepen was in die initiële offerte of aanbieding wordt mondeling dan wel schriftelijk tussen Kranghand en Opdrachtgever overeen gekomen. Hiervoor wordt een aparte prijs en termijn overeengekomen. De kosten van het meerwerk worden door Kranghand bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Kranghand kan gedurende de uitvoering van de opdracht kleine aanpassingen aan het ontwerp doorvoeren, zolang deze aanpassingen van zodanig geringe betekenis zijn dat zij in redelijkheid geen of een verwaarloosbare invloed zullen hebben op de beleef- en gebruikswaarde van het ontwerp.
 8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een ongehinderde, effectieve en veilige toegang tot de werkplaats zodat de Kranghand, inclusief ingehuurde derden, de opdracht ongehinderd, effectief en veilig uit kunnen voeren.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige verkrijging van de nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.
 10. Na voltooiing van de opdracht door Kranghand, heeft Kranghand het recht om beeldmateriaal (foto’s, video’s) te maken van het resultaat, voor promotiedoeleinden, o.a. middels plaatsing op sociale media.
 11. Kranghand heeft het recht om gedurende te uitvoering van de opdracht reclame te maken middels plaatsing van reclameborden op het terrein waar de opdracht wordt uitgevoerd en middels publicaties op sociale media.

Artikel 5. Voltooiing van de opdracht

 1. De levering en/of voltooiing van de opdracht vindt plaats door een schriftelijke opneming en goedkeuring (de oplevering) door de Opdrachtgever, binnen 5 werkdagen nadat Kranghand Opdrachtgever hiervoor heeft uitgenodigd.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn overgaat tot opneming en goedkeuring, zal Kranghand Opdrachtgever eenmaal een herinnering sturen met een nieuwe termijn voor het uitvoeren van de oplevering. Indien Opdrachtgever ook in de nieuwe termijn niet overgaat tot oplevering, dan wordt de opdracht geacht zonder gebreken te zijn voltooid. Kranghand is niet aansprakelijk voor gebreken die na de oplevering, dan wel het verstrijken van de termijn voor opneming en goedkeuring door de Opdrachtgever, worden gemeld.
 3. De oplevering geschied te allen tijde in het bijzijn van Kranghand. Eventuele geconstateerde gebreken worden schriftelijk vastgelegd en binnen een redelijke termijn verholpen/hersteld door Kranghand.

Artikel 6. Betaalvoorwaarden

 1. De betaaltermijnen en eventuele aanbetaling voorwaarden worden door Kranghand en Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Kranghand kan de opdracht in deelfasen uitvoeren, waarbij voor elk gedeelte apart wordt gefactureerd.
 2. Bij een niet tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever, verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment der verzuim van de Opdrachtgever, wordt het openstaande bedrag verhoogd met de wettelijke rente en kosten voor eventuele herinneringen en aanmaningsbrieven. Alle betalingen van de Opdrachtgever zullen eerst worden aangewend voor de betaling van de kosten (rente, aanmaningskosten, etc) en daarna voor de betaling van het resterende factuurbedrag.
 3. Alle zaken die door Kranghand aan Opdrachtgever worden geleverd, zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Kranghand blijft eigenaar van alle geleverde zaken, totdat de volledige koopprijs is voldaan en er geen openstaande gefactureerde bedragen bij de Opdrachtgever uitstaan.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd om een vordering op Kranghand te verrekenen met een openstaande schuld aan Kranghand.
 5. Alle openstaande bedragen op Opdrachtgever worden direct en volledig opeisbaar door Kranghand, indien Opdrachtgever wordt ontbonden, in staat van faillissement wordt verklaard, er bewind, curatele of surseance van betaling aan is gevraagd, er beslag is gelegd op vermogen van de Opdrachtgever of indien Opdrachtgever op andere wijze het geheel of deel van de beschikking over zijn vermogen verliest.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en Overmacht

 1. Kranghand is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door Opdrachtgever of door derden. Voor gebreken van derden dient de Opdrachtgever deze derden rechtstreeks aan te spreken.
 2. De aansprakelijkheid van Kranghand is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Kranghand en zal in elk geval nooit meer bedragen dan de offertesom.
 3. Onder overmacht wordt verstaan het zich voordoen van feiten of omstandigheden, die niet aan een partij te wijten zijn en die nakoming van de overeenkomst in redelijkheid (tijdelijk) onmogelijk maken. Onder overmacht worden in elk geval de volgende feiten en omstandigheden bedoelt: oorlog, terreur, overheidsmaatregelen, noodweer, brand, stakingen, ziekte en epidemieën.

Artikel 8. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege nadat partijen alle verplichtingen jegens elkaar hebben uitgevoerd.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dit geval zal Opdrachtgever de overeengekomen offertesom, verhoogd met andere gemaakte (waaronder meerwerk) en nog te maken kosten, aan Kranghand voldoen.
 4. Indien de omstandigheden na het aanvaarden van de offerte of aanbieding zodanig wijzigen dat de uitvoering van de opdracht of een deel ervan niet langer mogelijk is, dan wordt de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbonden en is Opdrachtgever een som verschuldigd aan Kranghand die wordt bepaald naar de stand van het werk en de gemaakte en nog te maken kosten, tenzij anders overeengekomen. De gevolgen van deze gewijzigde omstandigheden zijn voor risico van de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te doen schorsen. De kosten die Kranghand maakt ten gevolge van deze schorsing zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de schorsing langer dan 30 dagen aanhoudt dan kan Kranghand de overeenkomst opzeggen, in welk geval er een afrekening zal plaatsvinden conform lid 4 van dit artikel.
 6. Kranghand is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen dan wel te schorsen indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, in verzuim is of een situatie zich voordoet zoals omschreven in artikel 6 onder 2 en 5 van deze algemene voorwaarden. Schorsing van de overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betaalverplichtingen.
 7. In het geval van overmacht behoudt Kranghand zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten. Indien de opschorting langer dan 30 dagen aanhoudt, heeftOpdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, conform lid 4 van ditartikel.
 8. De overeenkomst eindigt niet door overlijden van de Opdrachtgever. De rechtsopvolger of erfgenaam heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen, conform lid 4 van dit artikel.

Artikel 9. Intellectueel eigendom en geheimhouding

 1. Alle verstrekte tekeningen, opgaven, offertes, aanbiedingen, modellen, voorbeelden, en andere werken en materialen van Kranghand aan Opdrachtgever, blijven in eigendom van Kranghand, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kranghand niet worden gedeeld met derden en worden op het eerste verzoek hiertoe van Kranghand, geroutineerd aan Kranghand of vernietigd door Opdrachtgever, conform de instructies van Kranghand.
 2. Alle uit de uitvoering van de opdracht voortkomende werken van intellectuele eigendom, inclusief werken van derden, zijn het exclusieve eigendom van Kranghand.
 3. Het spreiden of anderszins publiek maken van intellectueel eigendom toebehorende aan Kranghand, of gegevens over de offertes, aanbiedingen van Kranghand en/of de overeenkomst met Kranghand, is enkel mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kranghand.
 4. Diegene die het bepaalde in dit artikel niet naleeft, zal meteen een opeisbare boete van 5.000 euro aan Kranghand verbeuren en 500 euro voor elke dag waarin de overtreding voortduurt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en aanbiedingen van Kranghand, gesloten overeenkomsten en eventuele geschillen met Kranghand, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Kranghand worden eerst in overleg beslecht. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan zal de rechter van het Arrondissement Den Haag exclusief bevoegd zijn om het geschil te beslechten.
Cookie Policy
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. Our Privacy Policy provides more information and explains how to amend your cookie settings.
Ok, accept